گروه مشاور بیمه ای گیل مایند میکوشد تا با مشاوره تخصصی در جنبه های مختلف بیمه ، بهترین موارد و منطقی ترین بیمه ها را به مشتریان خود معرفی کند.